Input:

Isplata plaće

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

Isplata plaće

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

O redovnoj isplati plaće u mjesecu za prethodni mjesec već je pisano u uvodnom dijelu, a u nastavku se daje primjer obračuna i popunjavanja obrazaca.

Poslodavac PMP d.o.o. iz Zagreba u veljači 2019. godine zapošljava tri radnika u punom radnom vremenu. Radnici imaju ugovorenu plaću vrednovanu u skladu radnim mjestom. Podatke potrebne za obračun plaće poslodavac preuzima iz porezne kartice - PK kartice, koju mu je radnik dužan dostaviti (prebivalište, uzdržavani članovi, invaliditet i dr.), što je prikazano tablično u nastavku:

IME I PREZIME OIB PREBIVALIŠTE STOPA PRIREZA UGOVORENA PLAĆA OSOBA S INVALIDITETOM UZDRŽAVANI ČLANOVI UVEĆENJE OSOBNOG ODBITKA UKUPNI OSOBNI ODBITAK 
ANA JUKIĆ  12300000000  ZAGREB  18%  10.000  DA  nema  1.000  4.800  
IVA KOVAČ  45677777777  VELIKA GORICA  12%  10.000  NE  dvoje djece  4.250  8.050  
MARKO MARKIĆ  78999999999  ZAGREB  18%  12.000  NE  nema  0  3.800  

Jedna radnica ima invalidnost, u kojem slučaju se uvećava osobni odbitak. Navedena situacija je regulirana čl. 14.7. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/2016), koji propisuje da se osobama s invaliditetom smatraju fizičke osobe – porezni obveznik i/ili uzdržavani članovi njegove uže obitelji i uzdržavana djeca kojima je rješenjem donesenim prema propisima o mirovinskom osiguranju, zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, socijalnoj skrbi, odgoju i obrazovanju te prema drugim posebnim propisima utvrđena invalidnost ili tjelesno oštećenje. Tim osobama povećava se osobni odbitak za koeficijent 0,4, odnosno za 1 prethodnoj tablici.

Obračun plaće za prethodni mjesec temelji se na evidenciji o radnom vremenu. Ukupni fond sati za veljaču je 160. Iz evidencije je vidljivo da je Ana Jukić bila odsutna 40 sati tijekom mjeseca zbog korištenja godišnjeg odmora, a ostali radnici cijeli mjesec su bili na radnom mjestu. Podatci o odrađenim satima u ovom slučaju ne mijenjaju obračun, jer naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora ide na teret poslodavca, već se samo unose u JOPPD obrazac na stranicu B pod točkom 10.0. Slijedi obračun plaće za sve radnike:

   ANA JUKIĆ IVA KOVAČ MARKO IVIĆ UKUPNO 
Bruto plaća 10.000,00 10.000,00 12.000,00 32.000,00 
Mirovinsko 1. Stup (15%)  1.500,00  1.500,00  1.800,00  4.800,00 
Mirovinsko 2. Stup (5%)  500,00  500,00  600,00  1.600,00 
Dohodak 8.000,00 8.000,00 9.600,00 25.600,00 
Osobni odbitak  4.800,00  8.000,00  3.800,00  16.600,00 
Porezna osnovica 3.200,00 0,00 5.800,00 9.000,00 
Porez po stopi 24%  768,00  0,00  1.392,00  2.160,00 
Porez po stopi 36%  0,00  0,00  0,00  0,00 
Porez ukupno 768,00 0,00 1.392,00 2.160,00 
Prirez  138,24  0,00  250,56  388,80 
Ukupno porez i prirez 906,24 0,00 1.642,56 2.548,80 
Neto 7.093,76 8.000,00 7.957,44 23.051,20 
Doprinosi na plaću 10.000,00 10.000,00 12.000,00 32.000,00 
Doprinos za zdravstveno (16,5%)  1.650,00  1.650,00  1.980,00  5.280,00 
     
     
Ukupni trošak plaće 11.650,00 11.650,00 13.980,00 37.280,00 

Procedura, obrasci i rokovi:

Obračun plaće za veljaču obavlja se u ožujku temeljem podataka iz evidencije o radnom vremenu. Isplata se vrši 6.3.2019. godine. Istoga dana se predaje i obrazac JOPPD u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Broj JOPPD-a bit će 19065, jer je 6. ožujak 65. dan u 2019. godini.

U roku od 15 dana od isplate plaće poslodavac predaje radniku obrazac IP1.

U ovom primjeru prikazat će se cijeli obrazac JOPPD, i stranica A i stranica B, kako bi se prezentiralo koje sve kategorije postoje u obrascu. Međutim, budući da se podatci na stranici A od rednog broja V. do X.1. odnose na zbrojeve podataka sa stranice B, u narednim primjerima neće se prikazivati cijela stranica A, već samo njeno zaglavlje i podaci koji se u konkretnom primjeru upisuju.

MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA

SREDIŠNJI REGISTAR OSIGURANIKA

OBRAZAC JOPPD

stranica A –

I Z V J E Š Ć E

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

na dan 6.3.2019.

I. OZNAKA IZVJEŠĆA: 19065 II. VRSTA IZVJEŠĆA 1 
III. PODACI O: III.1. PODNIOSITELJU IZVJEŠĆA III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA 
1.  Naziv  PMP POSLOVNI SERVISI D.O.O.    
2.  Adresa  SAVSKA 7, ZAGREB    
3.  Adresa e-pošte   pmp@pmp.hr    
4.  OIB  12345678910    
5.  Oznaka podnositelja  1    
IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE 3 IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B 3 
V. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK IZNOS 
1.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1.+1.2.)  2.548,80  
1.1.  Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)  2.548,80  
1.2.  Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)     
2.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala     
3.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava     
4.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja     
5.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak     
6.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata     
VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA   
VI.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI   
1.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa  4.800,00  
2.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka     
3.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće     
4.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima     
5.  Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima     
6.  Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem     
7.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezne obračunati doprinose     
VI.2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE   
1.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnos  1.600,00  
2.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka     
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: