Input:

Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

1.1.2019, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1.6 Plaća člana uprave ili izvršnog direktora zaposlenog u društvu

Mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev.

Zakonom o radu (NN 93/2014, 127/2017) u članku 4. određeno je da fizička osoba koja je prema propisu o trgovačkim društvima, kao član uprave ili izvršni direktor ili fizička osoba koja je u drugom svojstvu prema posebnom zakonu, pojedinačno i samostalno ili zajedno i skupno, ovlaštena voditi poslove poslodavca, može kao radnik u radnom odnosu obavljati određene poslove za poslodavca. Dakle, član uprave može ali ne mora biti u radnom odnosu u društvu u kojem ima funkciju člana uprave. Član uprave upisuje se u registar nadležnog trgovačkog suda.

Članovi uprave mogu imati različite statuse osiguranika – mogu biti nezaposleni, zaposleni kod drugog poslodavca, zaposleni u društvu u kojem su članovi uprave, umirovljenici ili stranci. O navednom statusu ovisit će obveza obračuna i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja.

Temeljem čl. 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13. – 137/13.), te čl. 12. Zakona o mirovinskom osiguranju (Nar. nov., br. 157/13. – 18/18.), članovi uprave trgovačkih društava i izvršni direktori trgovačkih društava obvezni su se samostalno osigurati, ukoliko nisu obvezno zdravstveno osigurani po osnovi rada kod druge pravne ili fizičke osobe u Republici Hrvatskoj ili drugoj državi članici. Nadalje, prema čl. 6. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (Nar. nov., br. 16/2017.) članovi uprave trebaju se obvezno osigurati i za slučaj nezaposlenosti. Obveza osiguranja prestaje brisanjem člana uprave iz sudskog registra. Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (NN 128/2017) propisano je da sve mjesečne i godišnje osnovice u sustavu obveznih doprinosa za 2018. godinu ovise o prosječnom iznosu mjesečne plaće (bruto) isplaćene po jednom zaposlenom kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj u razdoblju siječanj-kolovoz 2017. godine, koja iznosi 8 za statistiku.

Članovi uprave bez uređenog obveznog osiguranja obvezni su se osigurati prema čl. 90. Zakona o doprinosima (NN 84/08-115/16), te se sami prijavljuju na obvezna osiguranja. Obveza prijave na obvezna osiguranja nastaje najkasnije u roku od 8 trebaju podmiriti.

Međutim, članovi uprave nemaju obvezu samostalno se osigurati ukoliko su u radnom odnosu u nekom drugom društvu (ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada) ili obavljaju samostalnu djelatnost, jer imaju već obvezno osiguranje i plaćaju doprinose prema toj osnovi.

Vezano za obračun plaća člana uprave koji je zaposlen u društvu u kojem je na funkciji člana uprave došlo je do promjena. Do sveobuhvatnih izmjena poreznih propisa koji su stupili na snagu 1.1.2017. godine, član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge mogao je biti zaposlen u društvu i imati ugovorenu minimalnu plaću, koja je bila i osnovica za obračun doprinosa. Od 1.1.2017. godine došlo je do promjene u iznosu osnovice za obračun doprinosa, dok osnovica za oporezivanje može i dalje biti minimalna plaća. Naredbom o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za 2018. godinu (NN 128/2017) u članku 19. propisana je mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge, koja ne može biti niža od 5.213,00 kuna. Mjesečna osnovica za rad u punom radnom vremenu osiguraniku – izaslanom radniku koji je istodobno kod poslodavca član uprave trgovačkog društva ili izvršni direktor trgovačkog društva ili upravitelj zadruge ne može biti niža od 6.255,60 kuna. Zbog navedenog može doći do raskoraka između osnovica za obračun obveznih doprinosa i poreza.

Član uprave društva može sklopiti ugovor o radu u punom ili nepunom radnom vremenu. Obračun plaće člana uprave zaposlenog kod poslodavca u nekoliko različitih varijanti je prikazan primjerima u nastavku.

Primjer. 1.

Poslodavac Lipa d.o.o. iz Zagreba sklopio je ugovor o radu u punom radnom vremenu s članicom uprave. Plaća je ugovorena u iznosu minimalne plaće, koja u o 2018. godini iznosi 3.439,80 kn, odnosno koja je niža od propisane osnovice za obračun doprinosa. Obračun plaće za prethodni mjesec temelji se na evidenciji o radnom vremenu. Ukupni fond sati za veljaču je 160. Iz evidencije je vidljivo da je članica uprave Mara Matić bila prisutna cijeli mjesec na radnom mjestu. Osnovica oporezivanja je ugovorena minimalna plaća, a osnovica za obračun obveznih doprinosa je 5.213,00 kn. Slijedi obračun plaće:

1  Bruto plaća 3.439,80 kn 
2  Osnovica obveznih doprinosa 5.213,00 kn 
3  Mirovinsko 1. stup 20%  781,95 kn  
4  Mirovinsko 2. stup 5%  260,65 kn  
5  Dohodak (1-3-4) 2.397,20 kn 
6  Osobni odbitak  2.397,20 kn  
7  Porezna osnovica 0,00 kn 
8  Porez po stopi 24%  0,00 kn  
9  Porez po stopi 36%  0,00 kn  
11  Porez ukupno 0,00 kn 
12  Prirez 18% ZG  0,00 kn  
13  Ukupno porez i prirez 0,00 kn 
14  Neto 2.397,20 kn 
15  Doprinosi na plaću:     
16  Osnovica obveznih doprinosa 5.213,00 kn 
17  Doprinos za zdravstveno 15%  781,95 kn  
18  Doprinos za slučaj ozljede 0,5%  26,07 kn  
19  Doprinos za zapošljavanje 1,7%  88,62 kn  
20 Ukupno doprinosi na plaću 896,64 kn 
21  Ukupni trošak plaće 4.516,64 kn 


Procedura, obrasci i rokovi:

Obračun plaće za veljaču obavlja se u ožujku temeljem podataka iz evidencije o radnom vremenu. Isplata se vrši 6.3.2018. godine. Istoga dana se predaje i obrazac JOPPD u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Broj JOPPD-a bit će 18065, jer je 6. ožujak 65. dan u 2018. godini. Na obrascu JOPPD pod 6.2. – oznaka primitka na stranicu B prijavljuju se podatci s novom šifrom 0005 – Primici po osnovi plaće člana uprave ili izvršnog direktora trgovačkog društva ili upravitelja zadruge koji je jednaka ili niža od propisane osnovice za obračun doprinosa.

Podatke o plaćama poslodavac upisuje u evidenciju Obrazac DNR i izvješće – Obrazac IP.

U roku od 15 dana od isplate plaće poslodavac predaje radniku obrazac IP1, a obrazac IP za 2018. treba se predati radnicima do 31.1.2019. godine.

OBRAZAC JOPPD

stranica A –

I Z V J E Š Ć E

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja

na dan 6.3.2018.

I. OZNAKA IZVJEŠĆA: 18065 II. VRSTA IZVJEŠĆA 1 
III. PODACI O: III.1. PODNIOSITELJU IZVJEŠĆA III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA 
1.  Naziv  LIPA D.O.O.    
2.  Adresa  ILICA 7, ZAGREB    
3.  Adresa e-pošte   lipa@lipa.hr    
4.  OIB  12345678999    
5.  Oznaka podnositelja  1    
IV.1. BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOSI IZVJEŠĆE 1 IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B 1 
V. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK IZNOS 
1.  Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1.+1.2.)  0,00  
1.1.  Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)  0,00  
VI. PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA   
VI.1. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI   
1.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa  781,95  
VI.2. DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE   
1.  Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnos  260,65  
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE   
1.  Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa  781,95  
2.  Ukupan iznos doprinos za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa  26,07  
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOŠLJAVANJE   
1.  Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje  88,62  

stranica B

I. OIB PODNOSITELJA: 12345678999 II. OZNAKA IZVJ.: 18065  III. VRSTA IZVJEŠĆA: 1  
  2. 4. 6.1. 7.1. 8. 10. 10.0. 11. 12.1. 
R. Br.  3. 5. 6.2. 7.2. 9. 10.1. 10.2. 12. 12.2. 
1  01333  12300000099  0001  0  3  160  0  3.439,80  781,95  
 

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: