danas je 4.10.2023

Input:

Obrazac za isplatu i neisplatu plaće

1.1.2023, , Izvor: Verlag Dashöfer

1.3.2 Obrazac za isplatu i neisplatu plaće

mr. sc. Mislava Meter Pavić, dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.; mr. sc. Kornela Paunović, dipl. oec.

Pri obračunu plaće, naknade plaće ili otpremnine, poslodavac (sve pravne i fizičke osobe, sve javne i državne institucije koje zapošljavaju radnike s kojima imaju uređen radni odnos) dužan je do kraja mjeseca u kojem je isplata dospjela, radniku uručiti obračun na kojem je vidljiv način na koji je utvrđena svota plaće ili otpremnine.

Svaka isplatna lista mora sadržavati:

Podatke o poslodavcu

Za pravnu osobu: tvrtku, sjedište, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB) i IBAN broj računa;

Za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB i IBAN broj računa;

Podatke o radniku: ime i prezime, adresu, OIB, IBAN broj računa i naziv banke;

Razdoblje, odnosno mjesec za koji se isplaćuje plaća ili naknada plaće;

Podatke o ostvarenim satima rada i druge podatke od kojih ovisi svota plaće te svota plaće po tim osnovama ili/i;

Podatke o satima za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće te svotu i naknade;

Podatke o obračunu javnih davanja (doprinosi iz plaće i porez na dohodak uz prirez);

Podatke o ostalim primicima koji se ne vežu za sate rada;

Podatke o neto plaći, ovrsi i obustavama;

Podatke o doprinosima na plaću.

S druge strane, poslodavac u obračunu plaće nije obvezan navoditi one obvezujuće podatke koji se u razdoblju, odnosno mjesecu za koji se plaća ili naknada plaće isplaćuje kod radnika ne pojavljuju. To znači da ako se kod radnika ne pojavljuje određeni oblik rada (rad noću, rad na blagdan, prekovremeni rad i sl.), poslodavac ga nema obvezu iskazivati na Obrascu IP1.

Poslodavci su isplatne liste ili analitičku evidenciju plaća i nadnica te godišnje financijske izvještaje dužni čuvati trajno.

U roku od petnaest dana nakon isplate plaće, naknade plaće ili otpremnine poslodavac je dužan radniku dostaviti obračun iz kojeg je vidljivo kako su ti iznosi utvrđeni. Pravilnikom o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine (NN 32/15, 102/15, 35/17) propisani su obrasci. U nastavku se daju obrasci o isplati plaće IP1 i o neisplati plaće NP1, dok će se obrasci o isplati otpremnine prezentirati u dijelu u kojem će se prikazati procedura obračun otpremnine.

OBRAČUN ISPLAĆENE PLAĆE Obrazac IP1 
I. PODACI O POSLODAVCUTvrtka/Ime i prezime_____________________________Sjedište/Adresa_____________________________________Osobni identifikacijski broj____________________________IBAN broj računa______________ kod __________________  II. PODACI O RADNIKU/RADNICIIme i prezime __________________________________Adresa _______________________________________Osobni identifikacijski broj _______________________IBAN broj računa_____________ kod ______________IBAN broj računa iz čl. 212 zakona kod_____  
III. RAZDOBLJE NA KOJE SE PLAĆA ODNOSI: GODINA _____, MJESEC _____ DANI U MJESECU OD ___ DO ____  
1. OPIS PLAĆE  SATI RADA  I Z N O S  
1.1. za redoviti rad    
1.2. za redoviti rad noću    
1.3. za redoviti rad u dane blagdana ili neradnih dana    
1.4. za prekovremeni rad    
1.5. za prekovremeni rad noću    
1.6. za prekovremeni rad u dane blagdana ili neradnih dana    
1.7. sate za koje radnik ostvaruje pravo na naknadu plaće    
2. ostali oblici rada temeljem kojih ostvaruje pravo na uvećanje plaće prema kolektivnom ugovoru, pravilniku o radu ili ugovoru o radu i novčani iznos po toj osnovi (sati pripravnosti)